Sponsor Reklam

iklan banner

Bildiri Konuları ve Koşulları


Bildiri Koşulları

6ıncı SAYKAD –Uluslararası- Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

1- Bildiri özetleri kongre web ağ bağlantısından online olarak kabul edilecektir. Bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanacak ve aşağıda yer alan bildiri kabul sistemine girilecektir. Bildiriler Yaşam Kalitesi alanına uygun olmalıdır. Yaşam Kalitesi alanına uyumsuzluk olması halinde bildiri değerlendirmeye alınmayacaktır
2- Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
3- Kongrede, konulara göre yapılacak paralel oturumlarda  ikili hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilmiş olan tüm bildiriler “Sözel” olarak sunulacaktır. Bildiri sorumlu yazarı (bildiriyi kongrede sunacak olan yazar) bildirisini ilgili paralel dal sempozyumunda en fazla 10 dakikalık bir sürede sunacaktır. Sunumda aynı anda Türkçe ve İngilizce iki slayt seti kullanılacağından, bildiriyi sunacak araştırmacı Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 slayt seti hazırlamalıdır.

Sözel bildiriler en çok 10 slayt ile 7 dakika içinde sunulacak, 3 dakikada tartışmaya ayrılacaktır. Slayt düzeni şu şekilde olmalıdır:
·           Başlık ve Amaç (sadece 1 slayt)
·           Gereç-Yöntem (2-4 slayt)
·           Bulgular (3-6 slayt)
·           Sonuç (sadece 1 slayt)

4- Toplantının multidisipliner özelliği nedeniyle bildirilerin, farklı sağlık disiplinlerinden katılan tüm katılımcıların izleyebilmesi amacıyla ayrıca ana salonda Poster olarak da sunulması beklenmektedir. Posterler standart olarak 60 ya da 70 cm. en, 90 ya da 100 cm. boy olacak şekilde hazırlanmalıdır. Posterlerde İngilizce kısa bir özet de bulunmalıdır.  Ayrıca araştırmacıların, bildirilerinin el çıktısını (A3 veya A4 üzerine ölçeklendirilmiş kopyasını) sözel sunum yapacağı ilgili dal sempozyumu sırasında, ya da  poster holünde izleyicilere dağıtmaları önerilir.

5- Kongrede sunulacak olan bildirilerin yaşam kalitesi alanında tamamlanmış orijinal araştırma olması gereklidir. Kongrede yalnızca araştırma bildirilerine yer verilecek, derleme ve görüş niteliğindeki bildiriler ile olgu sunumları kabul edilmeyecektir. Panel, konferans sunumları bu kapsam dışındadır.

6- Daha önce yayına kabul edilmiş, yayın için gönderilmiş çalışmalar sunuldukları yer ve zaman belirtilerek gönderilmek koşuluyla, alana katkısı dikkate alınarak kabul edilebilecektir.

7- Bildiri özet metni 500 kelimeyi aşmayacak biçimde tek satır aralığı ile hazırlanmalıdır. Bildiri başlığı çalışma ile uyumlu, çalışma içeriğini yansıtacak biçimde, açık ve olduğunca kısa olmalıdır, tüm başlık boşluklu olarak 125 karakteri geçmemeli ve başlık BÜYÜK HARFLERLE yazılmalıdır. Yazar ismi/isimleri ad ve soyadların ilk harfleri büyük olarak, unvan belirtilmeden, yazılmalı, yazarların kurum isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. Bildiri gönderen ile irtibat sağlanabilmesi için yazarlardan birisinin sorumlu yazar olarak “ad, soyad, kurum, e-posta ve cep telefonu" bilgileri eksiksiz bir şekilde girilmelidir.

8-Tam metin bildiri: İkili hakem değerlendirmesi sonrası kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin kongre bildiri kitabında "tam metin" olarak basılmasını talep eden araştırmacılardan, belirtilecek süre içinde tam metinlerini aşağıda vurgulanan kurallar çerçevesinde hazırlayarak kongre bilimsel kuruluna göndermeleri beklenecektir. Zamanından önce tam metin bildiri gönderilmesi uygun değildir. Tam metin gönderme tarih aralığı 15 Ekim- 1 Kasım 2019’dur.
---> Bildiri tam metin yazım kuralları <---

Tam metin içinde mutlaka “İngilizce Özet yer almalıdır”. Tam metin bildiride, özet, tablolar ve kaynaklar hariç toplam sözcük sayısı 2000’i, Tablo sayısı 3’ü. Kaynak sayısı 10’u geçmemelidir.

9- Bir katılımcı maksimum 3 bildiri için sözlü sunum yapabilir. 

Blogger tarafından desteklenmektedir.